Phòng Thông tin và Triển lãm sản phẩm Chăn nuôi Thực xanh (CNTX) là địa chỉ duy nhất được giao  tổ chức triển lãm và giới thiệu sản phẩm từ các khu chăn nuôi thuộc Chương trình Thực hành Chăn nuôi xanh với các Nguyên tắc hữu cơ tại một số Khu sinh thái tuyển chọn (OGAF)

Đây là các sản phẩm từ hoạt động chăn nuôi xanh, cận hữu cơ gần nhất  với các  mô hình chăn nuôi hữu cơ chuẩn hiện nay - (xin xem chi tiết tại www.ogaf.vn)

Kể từ ngày 01/12/2019, ngoài phục vụ mục đích triển lãm trong ngành nông nghiệp, một số sản phẩm từ các  khu chăn nuôi thuộc Chương trình cũng bắt đầu được giới thiệu nhằm phục vụ nhu cầu đối với các sản phẩm chăn nuôi tiêu chuẩn cao.

Do quy mô Chương trình chỉ  giới hạn triển khai tại một số rất ít khu chăn nuôi sinh thái tuyển chọn; quy trình chăn nuôi mang tính  đặc thù với sản lượng  thấp nên một số nhóm sản phẩm hiện chỉ được  khai thác một cách không liên tục trong từng thời điểm cụ thể.